List Of Chairmans


List Of ChairmansPandit Anant Narayan Tankha Nov 1919 – Feb 1923  

Shri. Rai Bahadur Uggarsen March 1923 – Jan 1936
 

Shri. Khurdesh Lal
14 Jan

1936 – March 1940


 

Shri. Haji Ishtyale Ahmad
April 1940 – 15 April 1943

 

Shri. Anand Swarup Garg 16 April 1943 – April 1948
 

Shri. B. N. Rai 30 Oct 1948 – 15 Jan 1949    

Shri. Master Keshav Chand 15 Jan 1949 – 13 Nov 1953

Shri. Mahant Indresh Charan Dass 14 Nov 1953 – 23 Nov 1957
 

Shri. Master Ram Swarup 14 Nov 1957 – 14 Dec 1964
 

Shri. Kunwer Brij Bhushan 15 Dec 1964 – 19 April 1967
 

Shri. Prem Prakash Sharma 30  April 1967 – 26 Nov 1967    

Shri. Sushil Chand Jain 27 Nov 1967 – 31 Aug 1969
 

Shri. Bhola Datt Saklani 26 Dec 1969 – 10 Aug 1977
 

Shri. Dinanath Saluja 15 Feb 1989 – 7 Feb 1994    

Shri. Vinod Chamoli 5 March 1997 – 8 Dec 1998
 

List Of MayorsSmt. Maanorama Dobriyal Sharma

8 Feb 2003 – 7 Feb 2008  

Shri. Vinod Chamoli 3 May 2008 –
 
Shri Sunil Uniyal Gama